Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu
 

Institut evropské integrace je specializované vědecko-pedagogické pracoviště NEWTON College (NC) pro řešení problematiky integračních a globalizačních procesů v jejich vazbě na postavení České republiky v mezinárodních ekonomických vztazích. Byl zřízen níže uvedeným rozhodnutím rektora NC.


                                                      Rozhodnutí rektora NEWTON College
                                                       o zřízení Institutu evropské integrace


V souladu s usnesením představenstva NEWTON College ze dne 20. 9. 2005 zřizuji ke dni 1. října 2005 Institut evropské integrace jako specializované vědecko-pedagogické pracoviště v postavení vnitřní organizační jednotky (organizační pozice) NEWTON College.

                                                                                          Čl. 1

(1)     Institut je specializované vědecko-pedagogické pracoviště NEWTON College zaměřené na problematiku integračních a globalizačních procesů v jejich vazbě na postavení ČR v mezinárodních ekonomických vztazích.

(2)     Činnost Institutu se řídí tímto Rozhodnutím rektora NEWTON College o zřízení Institutu evropské integrace a dalšími relevantními vnitřními předpisy NEWTON College.

(3)     Hlavní činností Institutu evropské integrace je výzkum, pedagogická činnost je činností doplňkovou. Institut úzce spolupracuje s vedením NC v oblasti koordinace výzkumu. Účastní se zejména na vytváření koncepce vědecké činnosti NC a jejím naplňování, informuje o možnostech podávání vědeckých projektů a pomáhá uchazečům při jejich zpracování.

                                                                                Čl. 2

Výzkumná činnost Institutu je zaměřena zejména na:

•        analýzu změn institucionálního rámce, k nimž dochází v České republice v     souvislosti s jejím členstvím v Evropské unii a v Evropské unii samotné v souvislosti s globalizačními a regionalizačními procesy,

•        rozbor vlivu těchto změn na konkurenceschopnost České republiky v evropském a světovém měřítku a na její postavení v mezinárodních ekonomických vztazích,

•        identifikaci prostoru ponechaného národním státům pro optimalizaci institucionálního rámce s ohledem na jejich tradice, zvyklosti, specifika vývoje,

•        analýzu různých typů institucionálních rámců (anglosaský, západoevropský, východoasijský) z hlediska jejich vlivu na konkurenceschopnost při dodržení požadavků sociálního konsensu, dlouhodobé udržitelnosti rozvoje a nezvyšování míry nezaměstnanosti,

•        analýzu Lisabonské strategie zvyšování konkurenceschopnosti Evropské unie a vzájemné slučitelnosti jejích jednotlivých cílů,

•        problematiku postupného vytváření základních norem globální regulace činnosti ekonomických subjektů a jejímu vlivu na konkurenceschopnost,

•        další problémové okruhy související s členstvím České republiky v Evropské unii a s globalizačními a regionalizačními procesy.

Další činnost Institutu zahrnuje:

•        organizaci a realizaci pedagogické činnosti v předmětech a předmětových skupinách akreditovaných studijních programů v souladu s hlavním zaměřením výzkumné činnosti,

•        organizaci série konferencí Evropské fórum podnikání,

•        vzdělávací činnost v neakreditovaných kursech a seminářích.

                                                                                Čl. 3

(1)     V čele Institutu stojí ředitel jmenovaný a odpovědný rektorovi NEWTON College. Ředitel Institutu podléhá metodické a koordinační činnosti prorektora NEWTON College pro vědu a výzkum.

(2)     Ředitel Institutu připravuje koncepci a program činnost Institutu ke schválení vedením NEWTON College a zodpovídá za jejich realizaci, pečuje o úroveň vědecké práce v Institutu, zastupuje Institut při jednání, organizuje a koordinuje zahraniční i domácí vědeckou spolupráci, předkládá rektorovi návrhy na uzavírání pracovních poměrů s novými vědeckými pracovníky, odpovídá za hospodárné využívání hmotných i finančních prostředků.

(3)     Ředitel Institutu se podílí na vědecké činnosti Institutu jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel výzkumných projektů.

                                                                                Čl. 4

Činnost Institutu je zajišťována:

(1)     pracovníky přijatými do pracovního poměru do Institutu evropské integrace NEWTON College,

(2)     pracovníky působícími v Institutu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,

(3)     pracovníky jiných organizačních útvarů NEWTON College.

(4)     Odměňování pracovníků se řídí vnitřními předpisy NEWTON College a příslušnými rozhodnutími představenstva a rektora NEWTON College.
 
                                                                                Čl. 5

(1)     Výzkumná činnost řešitelského kolektivu Institutu je financována z rozpočtu NC, z prostředků řešiteli získaných domácích i mezinárodních grantů na vědecké, vědecko-publikační, vědecko-expertizní a vědecko-pedagogické projekty, ze zakázek získaných řešiteli přímo a ve veřejných soutěžích v oblasti expertizní a publikační činnosti, ze sponzorských darů, případně z dalších finančních zdrojů.

(2)     Za hospodaření s přidělenými prostředky Institutu odpovídá ředitel Institutu v součinnosti s kvestorem NEWTON College, a to v souladu s vnitřními předpisy NEWTON College a příslušnými rozhodnutími rektora NEWTON College.

                                                                                Čl. 6

Ředitel Institutu předkládá zprávu o činnosti a hospodaření Institutu kolegiu rektora a představenstvu NEWTON College, a to minimálně jednou za rok nebo na základě požadavku rektora nebo představenstva NEWTON College.

                                                                                          Čl. 7

Institut zřizuje svá pracoviště na základě návrhu ředitele Institutu, o kterém rozhoduje rektor nebo představenstvo NEWTON College.

V Brně dne 1. října 2005

Ing. Lubomír Galatík, rektor NEWTON College

   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu