Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

VI. ročník konference Evropské fórum podnikání

 

V roce 2010 byl v rámci řešení projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“ zorganizován šestý ročník konference „Evropské fórum podnikání“ na téma Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU.

 

V první polovině roku 2010 představila Evropská unie svou novou ekonomickou a sociální strategii s názvem Evropa 2020. Tato strategie je reakcí Unie na finanční a ekonomickou krizi. Obsahuje komplex návrhů opatření hospodářské politiky a institucionálních změn, které by měly členským zemím EU pomoci překonat důsledky finanční a ekonomické krize, vrátit je na dráhu udržitelného ekonomického růstu založeného na znalostech a inovacích, obnovit finanční stabilitu a makroekonomickou rovnováhu, zajistit vysokou míru zaměstnanosti a sociální soudržnost a celkově obnovit vysokou míru konkurenceschopnosti členských zemí EU v mezinárodním srovnání. Pokouší se definovat cesty k posílení ekonomiky EU a zachování modelu evropské sociálně tržní ekonomiky i v pokrizovém období.

 

VI. ročník konference Evropské fórum podnikání, který se konal v Praze dne 22. září 2010 ve Velkém sále Ministerstva zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 101/5 a jehož pořadatelem byla soukromá vysoká škola NEWTON College, a. s. ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, přinesl podrobný, analytický a mnohorozměrný pohled na priority, cíle a opatření strategie Evropa 2020 a na jejich potenciální účinky na různé typy ekonomických subjektů i na ekonomiku jako celek.

 

Záštitu nad konferencí převzaly PaedDr. Alena Gajdůšková, 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

 

Mediálními partnery fóra byly BusinessInfo.cz, E15, EurActiv.cz a Lobby.

 

Cílem konference bylo přinést spektrum názorů na potenciální ekonomické a sociální účinky priorit, cílů a opatření obsažených ve strategii Evropa 2020. Fórum vytvořilo prostor k hodnocení strategie ze strany ekonomických odborníků z akademické sféry i z praxe, národohospodářů, představitelů státní správy, finančních institucí i podnikové nefinanční sféry, tvůrců hospodářských politik i příjemců jejich rozhodnutí. Umožnilo porovnání pohledů jak na možné makroekonomické důsledky této strategie, tak na její dopady na různé typy subjektů v ekonomice – na malé a střední podniky, nadnárodní nefinanční firmy, banky a další finanční instituce apod.

 

VI. ročník Evropského fóra podnikání hledal odpovědi mimo jiné na následující otázky:

 

·             Na jaké slabé stránky ekonomik členských zemí EU v porovnání s mimoevropskými konkurenty strategie Evropa 2020 upozorňuje? Odpovídá tento výčet problematických míst v evropských ekonomikách realitě?

·             Lze najít i jiné významné nedostatky v ekonomikách členských zemí EU? Jaké hrozby z toho pro ekonomiku Evropské unie plynou?

·         Jsou hlavní kroky k posílení konkurenceschopnosti ekonomik členských zemí EU, které jsou ve strategii Evropa 2020 vymezeny, adekvátní cíli, k němuž mají vést? Podpoří spolehlivě a dostatečně konkurenceschopnost evropských ekonomik, nebo jejich realizace může přinést i vedlejší negativní efekty?

·             Povedou opatření navrhovaná ve strategii Evropa 2020 v oblasti regulace finančních trhů a koordinace hospodářských politik k obnově a posílení finanční stability a makroekonomické rovnováhy členských zemí EU? Jaký vliv mohou tato opatření mít na různé typy ekonomických subjektů – velké, střední a malé nefinanční firmy, banky a další finanční instituce apod.?

·             Jaké dopady mohou mít ve strategii navrhované postupy a časové rámce ukončování dočasných podpůrných protikrizových opatření? Jaké to může přinášet důsledky na mikroekonomické a makroekonomické úrovni?

·             Jak se může realizace strategie Evropa 2020 projevit na trhu práce? Jak může ovlivnit sociální soudržnost v členských zemích EU?

·             V jakém vzájemném vztahu jsou nová strategie Evropa 2020 a končící Lisabonská strategie? Poučila se Evropská unie při formulaci své nové strategie z problémů, které provázely realizaci strategie předcházející? Má strategie Evropa 2020 šanci být úspěšnější než její předchůdkyně?

·             Jak je Česká republika připravena na implementaci strategie Evropa 2020? Mohou se důsledky zavádění strategie Evropa 2020 v České republice nějak výrazněji odlišovat od důsledků v jiných členských zemích EU? Odpovídá strategie Evropa 2020 českým národním zájmům?

 

Jednodenní VI. Evropské fórum podnikání na téma Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU proběhlo ve dvou blocích – dopoledním a odpoledním. Dopolední blok se zabýval jednotlivými prioritami, cíli a nástroji strategie Evropa 2020, analyzoval jejich potenciální účinnost a schopnost vést k deklarovaným cílům. V rámci odpoledního bloku přednášející hovořili o implementaci a možných důsledcích strategie Evropa 2020 v České republice. V závěru obou bloků se uskutečnily panelové diskuse s účastníky konference.

 

     Program VI. Evropského fóra podnikání 

(přednášející a jejich příspěvky na konferenci)

 

·               Zahájení konference

          Dr. Jan Mojžíš – prorektor pro vnější vztahy NEWTON College, a. s., předseda dozorčí rady NEWTON Holding

·           Úvodní slovo

          PaedDr. Alena Gajdůšková – 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR

 

     BLOK A

 

1. Strategie Evropa 2020 – priority, cíle, nástroje a souvislosti

 

·               Silné a slabé stránky evropských ekonomik podle strategie Evropa 2020 a jejich soulad s realitou

          Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. – ekonomický poradce Goldman Sachs, člen Národní ekonomické rady vlády

·               Strategie Evropa 2020 jako reakce na krizi: cesty k posílení ekonomického růstu a konkurenceschopnosti

          Dipl.-Ing. Peter Havlik – zástupce ředitele Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche

·               Možné důsledky opatření strategie Evropa 2020 k obnově finanční a makroekonomické stability

          Ing. Petr Zahradník, MSc. – EU Office České spořitelny a New York University, člen Národní ekonomické rady vlády

·               Porovnání Lisabonské strategie a strategie Evropa 2020: budou mít podobný, nebo rozdílný osud?

          PhDr. Jiří Malý, Ph.D. – ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·               Možnosti změn strategie Evropa 2020 jako reakce na skutečný vývoj v EU

          prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. – ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

·               Cíle a nástroje strategie Evropa 2020 z pohledu nadnárodních firem

          Radek Špicar, M.Phil. – ředitel vnějších vztahů společnosti Škoda Auto a. s.

 

2. Diskuse k dopolednímu bloku

 

BLOK B

 

3. Strategie Evropa 2020 – implementace v podmínkách České republiky

 

·              Národní zájmy České republiky a strategie Evropa 2020

          Michal Sedláček – náměstek pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR

·              Připravenost České republiky na zavádění opatření strategie Evropa 2020

          Ing. Martin Tlapa, MBA – náměstek ministra průmyslu a obchodu

·              Opatření strategie Evropa 2020 z pohledu České národní banky

          prof. Ing. Robert Holman, CSc. – člen bankovní rady České národní banky

·               Potenciální důsledky strategie Evropa 2020 pro český průmysl

          Ing. Josef Zbořil – člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

·              Možné dopady strategie Evropa 2020 na malé a střední podniky

          Ing. Pavel Bartoš – viceprezident Hospodářské komory České republiky

·              Znalosti a inovace: budou díky strategii Evropa 2020 silnějším motorem konkurenceschopnosti?

          Ing. Karel Mráček, CSc. – Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s., člen předsednictva Asociace výzkumných organizací

·               Trh práce a sociální soudržnost: co přinese strategie Evropa 2020?

          Ing. Jaroslav Šulc, CSc. – Makroekonomické oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů

 

4. Diskuse k odpolednímu bloku

 

Na přípravě a organizaci konference se podíleli tři členové řešitelského týmu projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“ – Jiří Malý, David Vondrák a Václav Votýpka. Dva členové řešitelského týmu projektu – Jiří Malý a Karel Mráček – na konferenci vystoupili se svými příspěvky.

 

Příspěvky pronesené na konferenci i na ně navazující diskuse jsou zaznamenány v publikaci „Strategie Evropa 2020: nové výzvy, příležitosti a hrozby pro ekonomiku EU – Přepis příspěvků z VI. konference Evropské fórum podnikání“ (ISBN 978-80-904281-4-0), která vyšla v roce 2010 a která byla částečně financována z prostředků výše uvedeného projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028. Vybrané příspěvky z konference byly rovněž publikovány ve vědeckém časopise Scientia et Societas č. 3/2010.

 

Odborný garant konference

PhDr. Jiří Malý, Ph.D.

ředitel Institutu evropské integrace

NEWTON College, a. s.

Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1

maly@newtoncollege.cz

 

Organizační garant konference

Ing. Hynek Opolecký

výkonný předseda

Vzdělávací středisko na podporu demokracie

Ječná 2, 120 00 Praha 2

telefon: +420 257 311 489

mobil: +420 602 262 294

opolecky@pcfpd.cz

 

Více informací

Webové stránky konference www.efp.cz

 


   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu