Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

V. ročník konference Evropské fórum podnikání

V roce 2009 byl v rámci řešení projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“ zorganizován pátý ročník konference „Evropské fórum podnikání“ s názvem Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize.

V posledních třiceti letech, kdy se naplno rozvinuly globalizační procesy ve světové ekonomice, lze pozorovat jejich pozitivní i negativní projevy. K těm záporným se řadí vysoká volatilita cen nebo kurzů na měnových, finančních, kapitálových a dalších trzích, která má mnohdy především spekulativní charakter, a může tak být přehnanou reakcí na nějakou přímou nebo zprostředkovanou příčinu ve vývoji reálné ekonomiky. Dochází tak ke vznikům cenových či kurzových bublin na těchto trzích, které dříve či později splasknou a jsou následovány mělčí či hlubší korekcí cen nebo kurzů. Tato vysoká volatilita cen a kurzů pak zpětně ovlivňuje reálnou ekonomiku. V posledním desetiletí jsme mohli pozorovat řetězec vzniku a splasknutí bublin na trhu akcií ICT firem, nemovitostí či komodit.

K negativním projevům globalizace patří rovněž finanční nebo měnové krize, obvykle následované i krizemi reálných ekonomik, které čas od času postihují různé země nebo světové regiony. V devadesátých letech se jednalo například o krizi mexickou, o krizi v jihovýchodní Asii a v české ekonomice, o krizi ruskou a brazilskou, na přelomu tisíciletí pak o krizi tureckou či argentinskou. Tyto finanční a měnové krize, následované krizemi reálných ekonomik, se až donedávna odehrávaly výhradně v tranzitivních, rozvíjejících se nebo mladých tržních ekonomikách, nikoli v tradičních vyspělých západních zemích.

V roce 2007 se však situace změnila. Rozvinula se krize na hypotečním trhu ve Spojených státech, která do roku 2008 přerostla ve finanční a ekonomickou krizi nejen v USA, ale i v dalších vyspělých zemích a nakonec v celosvětovém měřítku. Poprvé v historii globalizované ekonomiky jsme tak svědky nikoli izolované krize v tranzitivních, rozvíjejících se nebo mladých tržních ekonomikách, ale globální finanční a ekonomické krize, která vznikla v největší vyspělé západní ekonomice – ve Spojených státech.

V. ročník konference Evropské fórum podnikání, který se konal v Praze dne 23. září 2009 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 1 (jednací sál č. 205) a jehož pořadatelem byla soukromá vysoká škola NEWTON College, a. s. ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, přinesla bližší, analytický a mnohorozměrný pohled na současnou globální finanční a ekonomickou krizi.

Záštitu nad konferencí převzali Ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Zastoupení Evropské komise v České republice, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR.

Mediálními partnery fóra byly BusinessInfo.cz, EurActiv.cz, Peníze.cz, Lobby a E15.

Ambicí fóra bylo představit argumentaci ekonomických odborníků z akademické sféry i z praxe, národohospodářů i představitelů finančních institucí a podnikové nefinanční sféry, tvůrců hospodářských politik i příjemců jejich rozhodnutí.

Fórum účastníkům nabídlo zevrubné analýzy příčin vzniku globální finanční a ekonomické krize a podrobné rozbory jejích důsledků. Poskytlo rovněž nejnovější informace o zvažovaných a přijímaných řešeních krize – jak krátkodobých ke zvládnutí jejích akutních dopadů, tak dlouhodobých k prevenci podobných krizí v budoucnosti. Zvažovaná a přijímaná řešení krize byla hodnocena na pozadí střetu různých zájmových skupin, které mají rozdílné představy o nastavení institucionálního rámce ekonomiky z hlediska svých podnikatelských, příjmových či ziskových příležitostí, z hlediska různého postavení na trhu a rozdílné expozice vůči jeho nedokonalostem, z hlediska různé ochoty podstupovat riziko, z hlediska rozdílných možností vyhnout se regulaci, z hlediska různé míry ohrožení negativními důsledky krize a nesení jejích nákladů.

     V. ročník Evropského fóra podnikání tedy hledal odpovědi na tyto otázky:

 •         Jaké dlouhodobé faktory působily ve směru vypuknutí krize? Co bylo pouze jejím spouštěčem?

 •         Proč největší krize od dob Velké krize 30. let 20. století vypukla opět v USA?

 •        Bylo její základní příčinou podcenění rizik a zpupnost vůči prověřeným zásadám obezřetnosti? Nebo  oprávněné přesvědčení, že přijímaná rizika se podaří s pomocí státu přenést na jiné subjekty?

 •         Je řešením nepřijímat žádná opatření a čekat, až krize sama pomine?

 •        Co je podstatou protikrizových opatření v USA a v Evropské unii? Co tato řešení spojuje a co je odlišuje?

 •        Jaké jsou výhody a nevýhody řešení preferovaného USA a založeného především na expanzivní monetární a fiskální politice?

 •        Jaké jsou výhody a nevýhody řešení preferovaného Evropskou unií a spočívajícího především v posílení a zdokonalení regulace?

 •        Proč je obsah českého protikrizového balíčku právě takový, jaký je? Je výsledkem racionálních úvah, jak zmírnit dopady krize, nebo lobbování za konkrétní zájmy konkrétních zájmových skupin?

 •         Komu jeho opatření prospějí, koho ponechají stranou a komu uškodí?

 •         Která opatření jsou smysluplná a která nesmyslná? Kde hledali autoři balíčku inspiraci?

 •         Proč byla až dosud hledána řešení víceméně jen v lití peněz do ekonomiky, nikoli v úpravách regulace? Je český regulační systém tak kvalitní, že zdokonalování nepotřebuje?

Jednodenní V. Evropské fórum podnikání Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize probíhalo ve dvou ucelených blocích.

První blok konference se po uvítání a úvodním slovu hostitelské organizace (NEWTON College, a. s.) zabýval nevyhnutelností finančních a ekonomických krizí a nutností jejich řešení. V rámci druhého (odpoledního) bloku se účastníci konference podělili o své názory na způsoby odstraňování následků krize, srovnání rozdílných přístupů v různých zemích, včetně české cesty.

V závěru obou bloků proběhly panelové diskuse s účastníky konference.

Program V. Evropského fóra podnikání

(přednášející a jejich příspěvky na konferenci)

 

•         Zahájení konference

          Dr. Jan Mojžíš, člen představenstva NEWTON College, a. s.

BLOK A

1. Jsou krize nevyhnutelné?


•          Kdy, proč a kde vznikají krize
           prof. Jan Švejnar, Ph.D., předseda řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI, University of Michigan
•          K charakteru a kořenům globální krize
           prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd
•          Selhání regulace a chamtivost: dvě hlavní příčiny světové finanční krize
           Ing. Jan Mládek, CSc., předseda družstva FONTES RERUM
•          Od rozpoznání krize k jejímu řešení
           RNDr. Luděk Niedermayer, ředitel oddělení Consulting, Deloitte ČR

2. Jsou krize řešitelné?


•          Role dnešní krize při řešení krize budoucí
           prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D., člen bankovní rady České národní banky
•          Má institucionální ekonomie odpověď na příčiny, průběh a řešení krize?

           prof. Ing. Milan Žák, CSc., ředitel Centra ekonomických studií, rektor Vysoké školy ekonomie a managementu
•          Rizika státního intervencionismu při řešení krize
           Ing. Jan Skopeček, výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku
•          Je krize skutečně u konce? Poučili jsme se z ní?
           PhDr. Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég Československé obchodní banky, a. s.
•          Ekonomická recese v Česku: co odnesla a co přinesla
           RNDr. Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

3. Diskuse k dopolednímu bloku

BLOK B

4. Zahraniční odlišnosti a česká cesta


•           Průběh a projevy krize ve finančním sektoru v EU a ČR
            Ing. Karel Mráček, CSc., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.
•           Postoje ČR a dalších členů EU k Larosièrově zprávě
            Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.
•           Euro versus národní měny v podmínkách světové finanční a ekonomické krize
            PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.
•           Jak se vypořádat s dopady recese na české veřejné rozpočty?
            doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., hlavní ekonom Raiffeisenbank a. s.
•           Odbory a řešení krize
            Ing. Jaroslav Šulc, CSc., Makroekonomické oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů
•           Český průmysl a ekonomická krize
            Ing. Stanislav Kázecký, CSc., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

5. Diskuse k odpolednímu bloku
 

Na přípravě a organizaci konference se podíleli tři členové řešitelského kolektivu projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“: Eva Klvačová, David Vondrák a Radka Šloufová. Další tři členové řešitelského týmu – Jiří Malý, Karel Mráček a Petr Wawrosz – na konferenci vystoupili se svými příspěvky.

Úplný přepis příspěvků pronesených na konferenci je uveden v publikaci „Příčiny, důsledky a řešení finanční a ekonomické krize“ (ISBN 978-80-904281-1-9), která vyšla v roce 2009 a která byla částečně financována z prostředků výše uvedeného projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028. Vybrané příspěvky z konference byly rovněž publikovány ve vědeckém časopise Scientia et Societas č. 3/2009.


Odborný garant konference
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, telefon: +420 224 095 217, mobil: +420 732 940 036, klvacova@newtoncollege.cz

Organizační garant konference
Ing. Hynek Opolecký
Vzdělávací středisko na podporu demokracie, Ječná 2, 120 00 Praha 2, telefon: +420 257 311 489, mobil: +420 602 262 294, opolecky@pcfpd.cz

Více informací
Webové stránky konference www.efp.cz

   

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu