Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

IV. ročník konference Evropské fórum podnikání

V roce 2008 byl v rámci řešení projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“ zorganizován čtvrtý ročník konference „Evropské fórum podnikání“ s názvem Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny.

Povinnost přijetí společné evropské měny vyplývá z naší přístupové smlouvy k Evropské unii. Smlouva ovšem nehovoří o datu, ke kterému je třeba povinnost přijetí eura splnit. Ekonomika musí být na přijetí společné evropské měny připravena, přičemž míra připravenosti se měří především stupněm plnění maastrichtských kritérií. Skutečnost, že v okamžiku podpisu přístupové smlouvy k Evropské unii ani v okamžiku vstupu země do Evropské unie není datum přistoupení k euru známo, dává národním státům čas a prostor k přípravě v závislosti na jejich potřebách.

Česká republika obojího využívá ve více než hojné míře. Argumenty pro urychlené přijetí eura (úspora transakčních nákladů, zajištění proti těkavosti měnových trhů apod.) jsou stavěny proti argumentům proti urychlenému přijetí eura (ztráta samostatné měnové politiky, neexistence přizpůsobovacích mechanismů, které by ji mohly nahradit, větší hrozba inflace atd.). Ve hře zdaleka není jen optimální míra připravenosti české ekonomiky na opuštění české koruny a přijetí eura, ale také (a možná zejména) ekonomické zájmy. Zatímco čeští podnikatelé a zejména exportéři v současné době volají po přijetí eura, protože silná koruna jim komplikuje život, pak instituce, které podnikají v oblasti spekulací s měnovým rizikem či zajišťování se proti němu, na urychleném přijetí eura zájem přirozeně nemají.

IV. ročník Evropského fóra podnikání, který se konal v Praze dne 17. září 2008 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 1 (jednací sál č. 205) a jehož pořadatelem byla stejně jako v předchozích letech soukromá vysoká škola NEWTON College, a. s. ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, se věnoval jak otázkám politické, ekonomické, legislativní a technické připravenosti České republiky na přijetí společné evropské měny, a to i v kontextu zahraničních zkušeností, tak otázkám přínosů a rizik přijetí eura z pohledu české ekonomiky jako celku i z pohledu různých zájmových skupin.

Záštitu nad konferencí převzali Ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a paní Irena Moozová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice. Mediálními partnery fóra byly EKONOM, Hospodářské noviny, BusinessInfo.cz, EurActiv.cz, Peníze.cz, Lobby a E15.

Ambicí fóra bylo představit argumentaci národohospodářů i představitelů podnikové sféry, ekonomů z akademické sféry i z praxe, politiků vládních i opozičních. Se svými příspěvky na něm vystoupili:


·           národní koordinátor pro zavedení eura v ČR a členové jeho týmu,
·           
představitelé České národní banky,
·           představitelé EuroTeamu při Zastoupení Evropské komise v ČR,
·           představitelé akademické sféry zabývající se náklady a přínosy přijetí společné evropské měny.

Cílem fóra bylo nabídnout účastníkům nejnovější informace o stavu příprav na přijetí společné měny i o zájmových střetech stojících v pozadí různých časových scénářů a současně nabídnout účastníkům možnost zúčastnit se diskuse na téma náklady a přínosy přijetí eura z pohledu jednotlivých zájmových skupin a České republiky jako celku.

IV. ročník Evropského fóra podnikání tedy hledal odpovědi na tyto otázky:


·             Jaký je stav politické, ekonomické a technické připravenosti ČR na přijetí eura?
·             Co je obsahem Národního plánu zavedení eura v ČR a čím se tento plán odlišuje od plánů jiných zemí připravujících se rovněž na přijetí eura?
·             Proč dosud nebylo stanoveno pevné datum přijetí eura?
·             Kterým zájmovým skupinám konvenuje urychlené přijetí společné evropské měny a které zájmové skupiny mají tendenci přijetí eura oddalovat?
·             Jaká je celková bilance nákladů a přínosů přijetí společné evropské měny v různých časových scénářích?
·             Jaký kompromis mezi zájmy jednotlivých skupin obyvatelstva z pohledu přijetí eura je na místě?
·             O čem vypovídají zkušenosti zemí, které přijaly euro nedávno, nebo se na jeho přijetí chystají?

Konference probíhala ve dvou ucelených blocích. První blok konference byl po uvítání a úvodním slovu hostitelské organizace (NEWTON College, a. s.) věnován hodnocení připravenosti České republiky na vstup do eurozóny z ekonomického, politického i technického hlediska. Kromě stavu plnění nominálních konvergenčních kritérií vystupující hodnotili i tzv. reálnou konvergenci a sladěnost tuzemské ekonomiky a jejího hospodářského cyklu s ekonomikami eurozóny.

V rámci druhého (odpoledního) bloku se s účastníky konference podělili o své názory na výnosy či náklady spojené s přijetím eura především reprezentanti podnikatelů – výrobního i nevýrobního sektoru, exportérů i importérů, malých, středních i velkých podniků. Na makroekonomické výhody a rizika spjatá s přijetím společné evropské měny upozornili představitelé centrální banky a hosté z akademické půdy. V závěru obou bloků proběhly panelové diskuse s účastníky konference.

 

Program IV. Evropského fóra podnikání
(přednášející a jejich příspěvky na konferenci)

BLOK A
Připravenost České republiky na přijetí společné evropské měny

1. Politická, legislativní a technická připravenost

·           Stav připravenosti politické reprezentace na přijetí eura
Ing. Miloslav Vlček, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

·           Národní plán zavedení eura v ČR
doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc., národní koordinátor pro zavedení eura v ČR

·           Euro k nám samo nepřijde (opatření, která je třeba udělat)
JUDr. Ing. Přemysl Mička, CSc., zástupce ředitele odboru Evropské unie a mezinárodních organizací, Česká národní banka

·           Stav příprav v jednotlivých sektorech a úkoly pro další období
Ing. Vladislav Flek, CSc., vedoucí Organizačního výboru Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR, Ministerstvo financí ČR

·           Euro z pohledu českého právního řádu
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc., Katedra evropského práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy

2. Aktuální stav a výhledy plnění maastrichtských i jiných kriterií ze strany ČR

·           Maastrichtská kritéria a reálná konvergence ČR k zemím eurozóny
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., hlavní ekonom Raiffeisenbank a. s.

·           Schopnost české ekonomiky fungovat v rámci eurozóny
PhDr. Tomáš Sedláček, makroekonomický stratég Československé obchodní banky, a. s.

·           Vliv současných reforem na plnění maastrichtských kritérií
doc. Ing. Jiří Havel, CSc., Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy

3. Zahraniční zkušenosti

·           Deset let od zavedení eura – zkušenosti eurozóny a poučení pro ČR
Mgr. Ing. Peter Havlik, zástupce ředitele, Wiener Institut Für Internationale Wirtschaftsvergleiche

·           Euro z pohledu světové, evropské a české ekonomiky
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., mezinárodní poradce Goldman Sachs

·           Slovenská očekávání spojená s přijetím eura
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., ředitel Ekonomického ústavu Slovenské akademie věd

4. Diskuse k dopolednímu bloku


BLOK B
Přínosy a rizika přijetí eura pro tuzemskou ekonomiku

5. Optimální načasování přijetí eura

·           Rizika předčasného přijetí společné měny
doc. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D., člen bankovní rady České národní banky
·           Rizika pozdního přijetí společné měny
PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s.

·           Trnitá česká cesta k euru
Ing. Jan Mládek, CSc., předseda družstva FONTES RERUM a ředitel Masarykovy dělnické akademie
·           Postoj české veřejnosti k euru
Jan Hartl, ředitel Střediska empirických výzkumů – STEM s. r. o.

6. Bilance nákladů a výnosů našeho vstupu do eurozóny z hlediska různých zájmových skupin

·           Přijetí eura: komu prospěje, koho poškodí
Ing. Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

·           Český průmysl a euro
Ing. Stanislav Kázecký, CSc., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

·           Stanoviska podnikatelů k přijetí společné měny
Dr. Ing. Jaromír Drábek, předseda Mezinárodní obchodní komory v České republice
·           Stanoviska zaměstnavatelských a podnikatelských svazů k přijetí eura
Ing. Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

·           Význam zavedení eura z pohledu nadnárodní firmy
Radek Špicar, M.Phil., ředitel vnějších vztahů společnosti Škoda Auto a. s.

·           Euro a ekonomické zájmy
Ing. Petr Zahradník, MSc., manažer EU Office, Česká spořitelna, a. s.

7. Diskuse k odpolednímu bloku

Na přípravě a organizaci konference se podíleli tři členové řešitelského kolektivu projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“: Eva Klvačová, David Vondrák a Radka Šloufová. Eva Klvačová konferenci rovněž moderovala, další člen řešitelského týmu – Jiří Malý – na ní vystoupil se svým příspěvkem.

Úplný přepis příspěvků pronesených na konferenci je uveden v publikaci „Zájmy České republiky a přijetí společné evropské měny“ (ISBN 978-80-903122-9-6), která vyšla v roce 2008 a která byla částečně financována z prostředků výše uvedeného projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028. Vybrané příspěvky z konference byly rovněž publikovány ve vědeckém časopise Scientia et Societas č. 3/2008.

 

Odborný garant konference
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, telefon: +420 224 095 217, mobil: +420 732 940 036, klvacova@newtoncollege.cz

Organizační garant konference
Ing. Hynek Opolecký
Vzdělávací středisko na podporu demokracie, Ječná 2, 120 00 Praha 2, telefon: +420 257 311 489, mobil: +420 602 262 294, opolecky@pcfpd.cz

Více informací
Webové stránky konference www.efp.cz

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu