Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

III. ročník konference Evropské fórum podnikání

V roce 2007 byl v rámci řešení projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“ zorganizován třetí ročník konference „Evropské fórum podnikání“ s názvem Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Vztah mezi státem a soukromým podnikáním je charakterizován obvykle jako vztah vzájemné rivality, nevražení a oboustranného útočení. Podnikatelé vnímají často stát jako překážku rozvoje svých aktivit, jako byrokratickou instituci, která brání podnikání nesmyslnou regulací, jako výběrčího vysokých daní. Představitelé státu vnímají často podnikatelskou obec především jako nejsilnější lobbyistickou skupinu tvrdě bojující za své zájmy bez ohledu na zájmy jiných skupin občanů.

III. ročník Evropského fóra podnikání, který se konal v Praze dne 19. září 2007 v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 1 (jednací sál č. 205) a jehož pořadatelem byla opět soukromá vysoká škola NEWTON College, a. s. ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie, byl věnován jinému kvalitativnímu vztahu mezi státem (resp. kraji a municipalitami) na jedné straně a soukromým podnikáním na straně druhé: vztahu partnerskému. Ambicí konference bylo přiblížit odborné veřejnosti vztahy vznikající mezi oběma sektory při realizaci společných projektů, jejich přínosy pro obě strany, ale také rizika a nedořešené problémy.

Záštitu nad konferencí převzala paní Irena Moozová, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice, organizačními partnery konference byly NEWTON Group a Vzdělávací středisko na podporu demokracie. Mediálními partnery konference byly Hospodářské noviny, Ekonom, iHNed.cz, BusinessInfo.cz, Hospodářská komora České republiky a Dotační věstník.

Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) jsou obvykle charakterizována následujícími prvky:

•        Relativně dlouhodobým trváním vztahu týkajícího se spolupráce mezi veřejnoprávním a soukromým partnerem na různých aspektech plánovaného projektu.

        Metodou financování projektu – částečně soukromým sektorem, někdy prostřednictvím složitých dohod mezi různými stranami.

•        Významnou úlohou ekonomického provozovatele, který se účastní různých fází projektu (návrh, vyhotovení, provedení, financování). Veřejnoprávní partner se soustředí hlavně na definování cílů, které je nutné z hlediska veřejného zájmu, kvality poskytovaných služeb a cenové politiky dosáhnout, a přebírá odpovědnost za dohled nad jejich dodržením.

        Rozdělením rizik mezi veřejnoprávního partnera a soukromého partnera, na něhož jsou přenesena rizika obvykle nesená veřejným sektorem. PPP však nemusí nutně znamenat, že by soukromý partner nesl veškerá rizika spojená s projektem či jejich podstatnou část.

III. ročník Evropského fóra podnikání hledal odpovědi na tyto otázky:

•        Kdy má smysl využívat partnerství veřejného a soukromého sektoru v regionálním rozvoji?

•        Jaký je stav legislativy upravující PPP? Je na místě legislativu změnit, resp. dopracovat?

•        Jaká rizika jsou s PPP spojena a jak je eliminovat?

•        Co vypovídají zkušenosti s PPP v zahraničí a v České republice?

•        Jaký je současný stav využití PPP v ČR?

•        Lze využít v programovacím období 2007-2013 evropských strukturálních fondů pro financování projektů PPP? Za jakých podmínek a předpokladů?

•        Jaký postup je pro spojení metody PPP a využití evropských strukturálních fondů optimální?

Cílem konference bylo

•        nabídnout účastníkům aktuální informaci o stavu legislativy upravující partnerství veřejného a soukromého sektoru v podmínkách České republiky, seznámit je s potenciálními přínosy a riziky PPP,

•        nabídnout účastníkům možnost diskuse na dané téma.

Informace z konference byly adresovány

•        představitelům státu, resp. krajů a municipalit, kteří hledají nové cesty k realizaci a financování investičních záměrů,

•        soukromým investorům, kteří chtějí nabídnout státu, resp. krajům a municipalitám možnost realizovat jejich investiční záměry cestou partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Konference informovala o současné situaci a výhledech projektů realizovaných na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice. V případě PPP jde o unikátní spojení ekonomických hledisek, jimiž se řídí soukromý sektor, a požadavků veřejného sektoru na poskytování veřejné služby v patřičné kvalitě a rozsahu.

Konference přiblížila stávající legislativně-právní rámec (včetně jeho případných mezer a nedostatků) a představitelům veřejného i soukromého sektoru zprostředkovala nejnovější doporučení, postupy i poznatky v dané oblasti. Nabídla rovněž praktické zkušenosti vyplývající z dosud realizovaných pilotních projektů PPP. Část konference tvořila i vystoupení týkající se možnosti využití principu PPP při realizaci projektů čerpajících prostředky z fondů Evropské unie.

Přednášejícími byli:

•        zástupci veřejné správy, kteří ovlivňují legislativně-právní prostředí, jsou pověřeni monitorováním, vytvářením metodik a regulací PPP,

•        reprezentanti soukromého sektoru i veřejného sektoru s praktickými zkušenostmi s realizací PPP projektů,

•        představitelé financujících, poradenských a konzultantských společností zapojených do procesu metodické i praktické přípravy PPP projektů.

V dopoledním bloku konference bylo zhodnoceno, čeho bylo při vytváření podmínek vhodných pro fungování partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR zatím dosaženo. Z pohledu veřejného sektoru se přednášející prvního bloku zaměřili zejména na politiku a vize státu v dané oblasti, zajištění vhodného právního prostředí, institucionální zajištění, technickou připravenost i rozpočtové možnosti veřejné správy.

V rámci druhého, odpoledního bloku se přednášející s účastníky konference podělili o zkušenosti z pilotních projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR a o své názory na další výhledy uplatňování principu PPP u projektů realizovaných pro veřejnou správu. Byly posuzovány také výhody a nevýhody PPP ve srovnání se standardními veřejnými zakázkami. Z pohledu privátního sektoru byla účastníky druhého bloku hodnocena především jeho připravenost jít do PPP transakcí s veřejným sektorem (včetně personální a technické připravenosti), ochota přebírat rizika, schopnost vytvářet konsorcia a posuzování návratnosti investic. Účastníkům konference byly poskytnuty rovněž informace o možnostech aplikace principu PPP při realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti, tj. při čerpání ze strukturálních fondů EU.

Přednášející a jejich příspěvky na konferenci

BLOK A
Podmínky pro fungování partnerství veřejného a soukromého sektoru v ČR

1.       Politika vlády a vytváření vhodného prostředí pro aplikaci principů PPP (politika definuje přínosy PPP pro ČR i základní předpoklady pro jeho použití, předpokládá státní regulaci a akcentuje transparentní princip při uzavírání PPP transakcí)

•        Význam využití soukromého kapitálu v rozvoji regionů
Ing. Miroslav Kalous, náměstek ministra pro legislativu, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

•        Regulace a metodika PPP projektů
Ing. Kateřina Helikarová, vedoucí referátu Regulace a metodiky PPP projektu, Ministerstvo financí ČR

2.      Legislativně-právní rámec (vymezení působnosti koncesního zákona, souvislosti a překryvy s jinými právními normami, zejména se zákonem o veřejných zakázkách; obchodním zákoníkem apod.)

•        Právní rámec PPP a koncesí v ČR – současný stav a další směry možného vývoje
JUDr. Jaroslav Král, CSc., ředitel Odboru veřejných zakázek a PPP, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

3.      Makroekonomické souvislosti a vlivy použití PPP (včetně regulace vzniku dlouhodobých budoucích závazků veřejných rozpočtů z titulu PPP projektů)

•        PPP projekty v ČR – šance nebo riziko?
Ing. Jan Pavel, Ph.D., Katedra veřejných financí, Vysoká škola ekonomická v Praze

•        Public Private Partnership – jeho možnosti a meze
JUDr. Ing. Dušan Tříska, CSc., předseda představenstva FSP/CD-F

4.      Poradenství a zpřístupnění znalostí o PPP veřejnému sektoru (úloha Asociace PPP)

•        Jak PPP zapadá do systému veřejného zadávání
Ing. Jan Šnajdr, výkonný ředitel Asociace PPP

BLOK B
Projekty PPP v ČR – poučení z příkladů spolupráce, výhledy do budoucna

1.      Výhody a rizika projektů PPP z pozice soukromého sektoru (stavebně-technologická a projekční rizika, kreditní rizika, tržní rizika, politická rizika, operační strategická rizika)

•        Dopady nejistoty do hodnocení PPP projektů
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

•        Evropské a české zkušenosti s pozitivními a negativními stránkami PPP
Ing. Petr Zahradník, vedoucí EU Office České spořitelny

2.      Hlavní rysy a oblasti projektů PPP realizovaných v ČR (mezi hlavní oblasti, kde se projekty partnerství uplatňují, patří doprava a komunikace, technická infrastruktura, školství, zdravotnictví, energetika a ekologie)

•        Realita není černobílá aneb řešení šitá na míru
Ing. Michal Tesař, Project Manager, NEWTON Management, a. s.

•        Centrální správa státních nemovitostí
Edvard Kožušník, vedoucí projektu eStat.cz – efektivní stát, občanské sdružení

3.      Příklady pilotních projektů PPP v ČR a používané typy partnerství (znázornění výhod a rizik jednotlivých typů partnerství na konkrétních příkladech)

•        Rozvoj dopravní infrastruktury formou PPP
Ing. Libor Cupal, manažer PPP, Ernst&Young

•        Platební mechanismy v PPP projektech
Štěpán Dlouhý, ředitel projektu, Deloitte CE

4.      Možnosti uplatňování PPP při čerpání z fondů EU (identifikace možností kombinace PPP a fondů EU v návaznosti na konkrétní podmínky nastavené v programovacím období 2007-2013)

•        Problematika kombinování evropských peněz a PPP
Ing. Filip Drapák, PPP Centrum, a. s.

•        Spolupráce s neveřejným sektorem při implementaci strukturálních fondů
Ing. arch. Petr Štěpánek, ředitel, Státní fond životního prostředí

•        Koncese a kvazikoncese – alternativa či nutnost pro projekty OP ŽP 2007-2013
RNDr. Miroslav Vykydal, senior expert v oddělení Voda, životní prostředí a fondy EU společnosti Mott MacDonald Praha

Na přípravě a organizaci konference se podíleli tři členové řešitelského kolektivu projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“: Eva Klvačová, David Vondrák a Radka Balounová. Eva Klvačová rovněž moderovala dopolední blok konference.

Úplný přepis příspěvků pronesených na konferenci je uveden v publikaci „Public Private Partnership: Šance a rizika partnerství veřejného a soukromého sektoru“ (ISBN 80-903122-7-6), která vyšla v roce 2007 a která byla částečně financována z prostředků výše uvedeného projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028. Vybrané příspěvky z konference byly rovněž publikovány ve vědeckém časopise Scientia et Societas č. 3/2007.

Odborný garant konference
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.

NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, telefon: +420 224 095 217, mobil: +420 732 940 036, klvacova@newtoncollege.cz

Organizační garant konference
Ing. Hynek Opolecký

Vzdělávací středisko na podporu demokracie, V Jámě 12, 110 00 Praha 1, telefon: +420 257 311 489, mobil: +420 602 262 294, opolecky@pcfpd.cz

Více informací
Webové stránky konference www.efp.cz

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu