Logo_NEWTON College logo
English
Novinky
Výzkumné projekty
Konference EFP
Výzkumné práce
Publikace
Lidé
O Institutu

II. ročník konference Evropské fórum podnikání

V roce 2006 byl v rámci řešení projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“ zorganizován druhý ročník konference „Evropské fórum podnikání“ s podtitulem Konkurenceschopnost – Konvergence – Kooperace.

Konference se konala 20. září 2006 v Praze ve velkém sále Ministerstva zahraničních věcí ČR za široké účasti veřejnosti (přibližně 150 účastníků). Jejím pořadatelem byla vysoká škola NEWTON College, a. s. ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem na podporu demokracie. Ambicí konference bylo zhodnotit politiku hospodářské a sociální soudržnosti EU z pohledu naplňování českých ekonomických zájmů, a to jak směrem do minulosti, tak v podmínkách nového programovacího rámce pro tuto politiku na léta 2007-2013.

Záštitu nad konferencí převzali paní Kateřina Thompson, pověřená vedením Zastoupení Evropské komise v ČR a pan Jaroslav Bašta, 1. náměstek ministra zahraničních věcí.

Cílem konference bylo

 • nabídnout účastníkům informaci o nové architektuře evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007-2013 a o možnostech ucházet se o podporu v souladu s jednotlivými definovanými cíli a prioritami,

 • nabídnout účastníkům možnost diskuse na dané téma.

Téma konference: Tři nové priority architektury politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Evropská komise navrhla pro nové programovací období tři nové prioritní cíle:

 • Konvergence – priorita je určena na podporu nejméně rozvinutých členských států a regionů v rozšířené EU včetně regionů postižených „statistickým efektem“

 • Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – priorita je zaměřena na omezený počet politických aspektů v členských státech a regionech, které se nekvalifikují pro prioritu konvergence, programy pro zaměstnanost budou organizovány na národní úrovni

 • Evropská územní spolupráce – priorita bude realizována ve formě přeshraničních a mezinárodních programů, bude zaměřena na specifické problémy v oblastech, které jsou rozděleny národními hranicemi

Cíl Konvergence

Podpora regionů s HDP na obyvatele nižším než 75 % průměru EU

Podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

 • modernizace a diverzifikace ekonomické struktury členských států a regionů

 • rozšíření a zlepšení infrastruktury, ochrana životního prostředí

Podpora Evropského sociálního fondu (ESF)

 • zlepšení kvality a schopnosti institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních a ošetřovatelských služeb

 • zvýšení investic do lidského kapitálu

 • adaptace veřejné správy, posílení administrativní kapacity národních a regionálních správ

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Podpora regionů nespadající pod Cíl Konvergence, tj. HDP na obyvatele nad 75 % průměru EU

 • inovace a ekonomika založená na znalostech

 • životní prostředí a předcházení rizikům

 • dostupnost a služby základního ekonomického významu (komunikační sítě), tj. posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie

Cíl Evropská územní spolupráce

Financování z ERDF

Podpora další integrace EU spoluprací na přeshraniční, mezinárodní a meziregionální úrovni

Hlavní cíle:

 • podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti

 • životní prostředí a předcházení rizikům

 • řízení vodních zdrojů

Problémy a otázky diskutované na konferenci:

 • Pomůže nová evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti posílit konkurenceschopnost České republiky a jejích regionů?

 • Přispěje k rychlejší konvergenci ČR k nejvyspělejším evropským státům?

 • Jaké jsou nové možnosti přeshraniční spolupráce?

 • Jaké jsou dosavadní zkušenosti s využitím zdrojů ze strukturálních fondů?

 • Jaká je kvalita podávaných projektů a institucionálního rámce?

 • Co může zvýšit úspěšnost v podávání projektů?

Na konferenci se svými příspěvky vystoupili

 • představitelé ČR v evropských politických strukturách,

 • čeští politici – představitelé různých politických stran s různými názory na evropskou integraci,

 • představitelé státní správy odpovědní za implementaci nového zaměření evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti v letech 2007-2013,

 • vědci zabývající se profesně otázkami evropské integrace a jejího budoucího vývoje,

 • představitelé regionů,

 • představitelé top managementu podnikatelských subjektů.

Přednášející na konferenci

 • doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., prorektor NEWTON College, a. s.

 • Ing. Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu

 • Ing. Lubomír Galatík, místopředseda představenstva a rektor NEWTON College, a. s.

 • JUDr. Ing. Břetislav Grégr, ředitel Odboru strukturálních fondů MPO

 • Ing. Jan Havránek, ředitel Raven Consulting, a. s.

 • Ing. Kateřina Helikarová, Řídicí tým Public Private Partnership, Ministerstvo financí ČR

 • Mgr. Tomáš Hruda, generální ředitel CzechInvestu

 • Mgr. Věra Jourová, náměstkyně ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

 • prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc., vedoucí Katedry podnikové ekonomiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

 • doc. Ing. Eva Klvačová, CSc., prorektorka NEWTON College, a. s. pro vědu a výzkum

 • Ing. Zdeněk Lukáš, Ph.D., pověřený vedoucí Katedry mezinárodního obchodu, Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Ing. Břetislav Ošťádal, předseda Asociace malých a středních podnikatelů

 • PhDr. Marie Pavlů, CSc., ředitelka útvaru EIC (Euro Info Centrum), Centrum pro regionální rozvoj ČR

 • Ing. Lubomír Rajdl, CSc., vrchní ředitel úseku Podpory a strategie, Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.

 • Dr. Libor Rouček, poslanec Evropského parlamentu

 • PaedDr. Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu

 • doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezident Asociace inovačního podnikání v ČR

 • prof. Ing. Zdeněk Šrein, DrSc., proděkan pro vědu a zahraniční styky, Katedra ekonomie, Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Mgr. David Vondrák, BusinessInfo.cz, Katedra mezinárodního obchodu, Vysoká škola ekonomická v Praze

 • Ing. Petr Zahradník, vedoucí EU Office České spořitelny

Na přípravě a organizaci konference se podíleli tři členové řešitelského kolektivu projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028 „Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice“: Eva Klvačová, David Vondrák a Radka Balounová. Eva Klvačová rovněž moderovala dopolední blok konference.

Úplný přepis příspěvků pronesených na konferenci je uveden v publikaci „Konkurenceschopnost – konvergence – kooperace“ (ISBN 80-903122-6-8), která vyšla v roce 2006 a která byla částečně financována z prostředků výše uvedeného projektu Národního programu výzkumu II č. 2D06028. Vybrané příspěvky z konference byly rovněž publikovány ve vědeckém časopise Scientia et Societas č. 3/2006.

Odborný garant konference
doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
NEWTON College, a. s., tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno, telefon: +420 224 095 217, mobil: +420 732 940 036, klvacova@newtoncollege.cz

Organizační garant konference
Ing. Hynek Opolecký

Vzdělávací středisko na podporu demokracie, V Jámě 12, 110 00 Praha 1, telefon: +420 257 311 489, mobil: +420 602 262 294, opolecky@pcfpd.cz

Více informací
Webové stránky konference www.efp.cz

Institut evropské integrace
NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10
110 00 Praha 1
Tel.: 222 192 406
E-mail:
inevi@inevi.eu